مرکز تجارت آسانسور ایران

ایران / تهران / بزرگراه فتح

 

مرکز تجارت آسانسور یک مرکز محوری برای مساعل درگیر در صنعت آسانسور است. این به عنوان پلت فرمی عمل می کند که در آن تولیدکنندگان تامین کنندگان پیمانکاران و ارائه دهندگان تعمیر و نگهداری بررای همکاری نمایش محصولات و خدمات خود و مشارکت رد فرصت های شبکه ای معنادار همگرا می شوند. این مرکز تجاری تخصصی طیف گشترده ای از منابع مانند نمایشگاه هایی با جدیدترین فناوری های آسانسور سمینارهای مربوط به روندهای صنعت و بهترین شیوه ها و فهرست جامعی از مشاغل فعال در بخش آسانسور را ارائه می دهد. با ترویج اشتراک دانش و تقویت ارتباطات مرکز تجارت نقش مهمی در هدایت نوآوری و تهسیل رشد در صنعت آسانسور ایفا می کند.

15000 متر مربع با 2 طبقه واحد تجاری و 5 طبقه واحد اداری.

تصاویر پروژه